Kodeks

Podczas studiów na kierunku behawiorystyka zwierząt dostaliśmy do opracowania temat: Kodeks etyki behawiorysty.
Niniejszy projekt jest stworzony na podstawie kodeksu etyki lekarza weterynarii i powstał we współpracy z Ireną Bronkowską -Miką.
Oczywiście, jest to projekt, który wymaga dopracowania. Mam nadzieję, że stanie się standardem wśród behawiorystów/zoopsychologów.
Zapraszam do komentowania, zgłaszania uwag, propozycji.

KODEKS ETYKI BEHAWIORYSTY

CZĘŚĆ OGÓLNA

Art. 1

Powołaniem behawiorysty jest dbałość o dobrostan zwierząt oraz edukacja ludzi prowadząca do lepszego zrozumienia między naszym gatunkiem a innymi.

Art. 2

Behawiorystę obowiązują zasady etyki i deontologii oraz dobrych obyczajów.

Art. 3

Behawiorysta dba o godność zawodu behawiorysty.

Art. 4

Behawiorystę powinna cechować wiedza zawodowa, rzetelność, uczciwość oraz wysoka kultura osobista.

Art. 5

 1. Behawiorysta wykonuje swój zawód opierając się na współczesnej wiedzy w zakresie zachowania zwierząt,przestrzegając obowiązującego prawa oraz ze szczególnym uwzględnieniem tego Kodeksu
 2. Behawiorysta ma obowiązek znać aktualny stan prawny w zakresie wykonywanego zawodu

Art. 6

 1. Obowiązkiem behawiorysty jest stałe doskonalenie umiejętności zawodowych oraz uzupełnianie swojej wiedzy
 2. W miarę swoich możliwości behawiorysta publikuje w prasie fachowej lub innej formie upowszechniania własne spostrzeżenia, które mogą być przydatne w nauce i praktyce behawioralnej.
 3. Behawiorysta dąży do edukowania jak największej ilości osób w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie dobrostanu zwierząt.

Art. 7

 1. Behawiorysta używa tytułów naukowych i zawodowych zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie przez behawiorystę nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o zakresie świadczonych usług lub posiadanych kwalifikacjach i kompetencjach.

Art. 8

Behawiorysta nigdy nie sugeruje klientowi działań które mogłyby zaszkodzić zwierzęciu lub spowodować mu ból.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Zasady postępowania behawiorysty wobec zwierząt, ich właścicieli i opiekunów

Art. 9

Behawiorysta musi być świadomy odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego zawodu, dlatego powinien zadbać o własne ubezpieczenie w tym zakresie.

Art. 10

Behawiorysta edukujący uczniów przez cały czas w pełni nadzoruje ich wszelki kontakt ze zwierzętami i dba o bezpieczeństwo zarówno zwierząt jak i ludzi.

Art. 11

Traktuje zarówno zwierzęta jak i ludzi z należnym im szacunkiem.

Art. 12

Behawiorysta ma obowiązek, na życzenie właściciela lub opiekuna zwierzęcia przekazać zrozumiałą informację o zakresie świadczonych usług, stosowanych cenach usług oraz możliwości uzyskania pomocy.

Art. 13

 1. Przeprowadza dokładny i szczegółowy wywiad aby rzetelnie móc ocenić podłoże problemów oraz ustalić skuteczny plan pracy
 2. Ocenia zachowanie zwierzęcia w jego naturalnym środowisku
 3. Jeśli podejmuje się terapii behawioralnej, to jednocześnie czuje się zobowiązany do przeprowadzenia jej w pełnym zakresie i do jej zakończenia. Jeśli z jakichś przyczyn nie jest w stanie tego zrobić, wskazuje osobę, która będzie w rzetelny sposób ją kontynuowała

Art. 14

 1. Behawiorysta w każdym przypadku powinien stosować wyłącznie metody pozytywne, oparte na zrozumieniu potrzeb zwierzęcia i jego motywacji
 2. Każdorazowe zastosowanie metod awersyjnych musi być bezwzględnie uzgodnione z opiekunem zwierzęcia i dokładnie wyjaśniony cel zastosowania takiej a nie innej metody

Art. 15

Behawiorysta nie podejmuje się wykonywania pracy w miejscach, które mogą naruszać godność, obniżać jakość wykonywanych czynności jak również stwarzać zagrożenie dla niego samego, osób postronnych i zwierząt

Art. 16

W przypadku stwierdzenia popełnienia przez siebie błędu, podejmuje się działania, które naprawi jego skutki oraz informuje o tym opiekuna zwierzęcia.

Art. 17

 1. Behawiorysta może poświadczać tylko te dane, co do których posiada wiedzę, kompetencje, kwalifikacje oraz które zostały przez niego sprawdzone
 2. Każde zaświadczenie lub inny dokument powinny umożliwić identyfikację behawiorysty, który je wystawił

Art. 18

Prywatne i zawodowe działania behawiorysty nie może podważać publicznego zaufania do wykonywanego zawodu.

Art. 19

 1. W relacji z klientem behawiorysta powinien zrobić wszystko, żeby uchronić klienta przed nadużyciem. Nie nadużywa relacji dla niewłaściwych osobistych, zawodowych lub finansowych korzyści oraz nie narzuca klientowi własnych wartości.
 2. Behawiorysta zapewnia poufność (w granicach prawa) informacji zebranych na temat pacjenta i klienta i deklaruje nieużywanie ich do niewłaściwych celów.
 3. W przypadku gdy szczegóły zostają upublicznione, anonimowość klientów zostaje zawsze zachowana.
 4. Zdjęcia, nagrania filmowe i dźwiękowe pacjentów, klientów lub ich mienia mogą być wykonywane wyłącznie za zgodą klienta.

Art. 20

 1. Behawiorysta zobowiązany jest zwracać uwagę właścicielom lub opiekunom zwierząt oraz organom publicznym na nieprawidłowości w zakresie ochrony zdrowia publicznego, ochrony zdrowia i poszanowania praw zwierząt
 2. Przeciwstawia się niewłaściwym zachowaniom wobec zwierząt i korzysta z uprawnień przysługujących mu w tym zakresie

PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 21

Nauczyciele akademiccy, będący behawiorystami, powinni swoim postępowaniem dawać przykład do naśladowania i przekazywać studentom zasady tego Kodeksu

Art. 22

Behawiorysta powinien działać z zachowaniem dobrych obyczajów oraz dobrej praktyki i nie angażować się w działania mogące narazić autorytet zawodu behawiorysty lub zawieść zaufanie publiczne.

Author: Piotr Kleszczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *