RODO

Administratorem danych osobowych jest Piotr Kleszczyński Dog Talk z siedzibą w: os. Konstytucji 3 Maja 2B/15; 66-100 Sulechów („Administrator”):

 1. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych: admin@dogtalk.waw.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość i ewidencjonowaniu prowadzonej korespondencji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • prowadzenia działań marketingowych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • podjęcie czynności w celu zawarcia umowy z Piotr Kleszczyński Dog Talk w przypadku, jeśli jest Pani/Pan kandydatem do zatrudnienia, potencjalnym klientem lub potencjalnym kontrahentem Piotr Kleszczyński Dog Talk – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • wykonania wiążącej Panią/Pana umowy zawartej z Piotr Kleszczyński Dog Talk,  w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem/kontrahentem Piotr Kleszczyński Dog Talk lub występuje w imieniu klienta/kontrahenta Piotr Kleszczyński Dog Talk – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć nasz personel, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, usługi bankowe, usługi doradcze i prawne, usługi pocztowe, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi przewozu), w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji i odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na wiadomość, a w po tym okresie do czasu realizacji interesu Administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na tej podstawie, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w zakresie zawierania i wykonywania umowy – do czasu zakończenia wykonywania tejże umowy oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Podanie danych jest dobrowolne.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie.
 8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.